Close Please enter your Username and Password


drunken_angel 33F
411 posts
5/3/2005 4:30 pm

Last Read:
3/5/2006 9:28 pm

Freedom of expression

Now read on.

The idea of "dapat na isulat (must need to write)" is irritating to me in the sense that there is no imperative when it comes to writing, except the imperative to exercise one's right to free expression. Writing may conjure up different meanings to people, but that, in itself, is the essence of our freedom.

Whatever crushes individuality is despotism. Whatever destroys expression is censorship. And censorship, my friends, is not just practiced by those in power, but those who are subjected to power. And if there's anything I am against it is the destruction of the rights of the individual to free expression.

When a person chooses his/her avenue to express his/her sentiments or opinions, he/she should not be bound and barred from it by the chains of that which distort meaning: ideology, dogma, propaganda, and all that. Our freedom to say what we want is only limited by the freedom of other people to say what they want, in whatever language or method they so desire, and as long as the free flow of information is not impeded by anything, we can truly say that we are free.

The reason why I can shoot my mouth off here, for whatever reason, regardless of topic or intention, is granted not by style or vocabulary but because this is what freedom is all about. It is at the height of cultural, political and social arrogance to say that there are only a few things in the world worth talking about, and God forbid, writing about. The surest sign of the decay of our individuality and collective consciousness, ladies and gentlemen, is if and when we talk about the same things and express the same opinions. Collective consciousness is destroyed, because consciousness is best manifested by the ability of society to engage in public discourse.

Ang tunay na diwa ng mapagpalayang kaisipan sa malayang pagpapahayag ng opinyon at sentimyento, ito man ay sa sarili o sa lipunan, ay natutupad at naisabubuhay lamang kung ang kalayaang ito ay umuusbong at naisasadiwa.

Hindi kinakaila o kinakalimutan ang layunin na maging mulat sa katotohanan, ngunit hindi sapat ang pagiging mulat. Ang katarata ng distorsyon ay hindi matatanggal hanggat mahahangad natin ang boses ng bawat panig ng lipunan. Kahit ang nang-aapi, kahit ang siyang ating itinuturing na kaaway, ay may masasabi at hindi natin karapatang hadlangin ito. Walang taong nakahahadlang sa ating sinasabi, o sa ating sasabihin, ngunit nasa tao na kung pipiliin niyang makinig o hindi.

Ang kamatayan ng ating ipinaglalaban, at ang kamatayan ng ating lipunan mismo, ay nagsisimula at natatapos sa paghadlang at pagpigil sa karapatan ng kahit isang indibidwal na sabihin ang kanyang naiisip o nararamdaman. Ang pagsisilbi sa lipunan ay nakatuntong at nakatuon sa indibidwal, at hindi sa dikta ng isa o ng nakararami. Na ang hangad upang palayain ang nakalalaking bahagi ng naapi at inaaping lipunan ay nag-uugat sa desisyon ng isang indibidwal na tanungin sa kanyang sarili:

"May gusto ba akong sabihin? May gusto ba akong gawin? May kailangan ba akong sabihin? May kailangan ba akong gawin?"

Walang tama, walang mali. Ngunit ang tunay na esensya ng demokrasya at kalayaan ay umiikot hindi sa mga kasagutan sa mga tanong na ito ngunit sa kasagutan sa tanong na ito:

"Puwede ba tayong mag-usap?"

Ang malayang pag-iisip sa at malayang pagpapahayag ng opinyon at sentimyento ay hindi ang hangganan ng ating pangunahing karapatan. Kung ang pag-iisip at pagpapahayag ay tulad ng alon sa dagat, tulad ng banayad na hangin, na hindi nahahadlang at nakukulong sa konsepto ng "dapat:" ito ang tunay na diwa ng kalayaan.

Magpakalaya.