[nopath::desktop_site_core_vice:ffp:english] [nopath::vice_model_desktop_member:ffp:english] [nopath::vice_javascript_logged_in_member:ffp:english]
Close Please enter your Username and Password


preetty_witty 49F
110 posts
10/24/2007 8:21 pm
D E S I D E R A T A - (tagalog version)

D E S I D E R A T A

HUMAYO kang mapayapa sa gitna ng ingay at pagmamadali, at alalahanin mo kung anong kapayapaan mayroon sa katahimikan. Hangga’t maaari, ng walang pagsuko, maging mabuti ang pakikitungo mo sa lahat ng tao. Ipahayag mo ang iyong katotohanan ng tahimik at buong linaw; at makinig ka sa iba, maging sa mga kabagot-bagot at mangmang; sila man ay mayroon ding sariling salaysay.

IWASAN mo ang maiingay at mapupusok na tao; sila ay mga pang-inis sa isip. Kung ihahambing mo ang
iyong sarili sa iba, maaari kang maging palalo o may sama ng loob, sapagka’t lagi na’y mayroong mas nakahihigit at mas nakabababang mga tao kaysa sa iyo.

MASIYAHAN ka sa iyong mga nakamtan gayundin sa iyong mga balakin. Manatili kang interesado sa iyong sariling hanapbuhay, gaano man kababa; Ito’y isang tunay na pag-aari sa pabago-bagong kapalaran ng panahon.

GAWIN mo nag pag-iingat sa iyong mga gawaing pangkalakal, sapagka’t ang daigdig ay tigib ng panlilinlang. Subali’t huwag mo itong bayaang bumulag sa iyo sa kung anong kabutihan ang mayroon dito; maraming tao ang nagpupunyagi tungo sa matataas na hangarin, at kahit saan ang buhay ay puno ng kabayanihan.

IKAW ay maging ikaw. Lalo’t higit ay huwag mong dayain ang pagmamahal. O ‘di kaya’y maging mapag-alinlangan ka tungkol sa pag-ibig; sapagka’t sa harap ng lahat ng kahugkagan at pagkasuklam, ito’y kasing-tatag ng mga damo.

Tanggapin mo ng may kagandahang loob ang payo ng mga taon, buong kagitingang isinusuko ang mga bagay ng kabataan. Alagaan mo ang lakas ng pag-iisip upang ipananggalang laban sa madidilim na kaisipan. Marami sa mga pangamba ay hatid ng pagod at kalungkutan. Sa kabila ng isang mabuting disiplina, maging mahinahon ka.

IKAW ay anak ng sanlibutan, hindi hamak kaysa mga puno at mga bituin; may karapatan kang maparito. At maging ito man ay malinaw o hindi sa iyo, walang alinlangan na ang sanlibutan ay umiinog gaya ng nararapat nitong gawin. Kung gayon, maging mapayapa ka sa piling ng Diyos, anuman ang iyong pananaw tungkol sa Kanya. At anuman ang iyong mga pagpapagal at mithiin, sa maingay na
kalituhan ng buhay, pamalagiin mo ang kapayapaan sa iyong kaluluwa.

SA KABILA ng kanyang mga pagkukunwari, pagkaalipin at gumuhong mga pangarap, ito’y isa pa ring magandang daigdig. Maging maingat ka. Pagsumikapan mong maging maligaya. * * *
sipi lamang